Community ဆိုတဲ့ စကားလံုး ကို အက်ြမ္းတဝင္ျဖစ္လာေစခဲ့တာက BarCamp ဆိုရင္

Community ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ပိုပီး ေပၚလြင္ေစတာက U4MM ပါ  ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.